Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej zmieni się od 1 stycznia 2022 roku wraz z wejściem w życie nowej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej część Polskiego Ładu. Projekt dokumentu przewiduje modyfikację dotychczasowych mechanizmów, jeśli chodzi o ceny transferowe w spółkach oraz nowe rozwiązania w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W artykule przedstawimy stan obowiązujący jeszcze do końca tego roku.

Dokumentacja cen transferowych w 2021 r.

Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy CIT oraz art. 23zb ust. 1 ustawy PIT podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do niej grupową dokumentację, jeśli chodzi o ceny transferowe, sporządzoną za rok obrotowy w terminie do końca grudnia po jego zakończeniu, o ile należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Grupowa dokumentacja cen transferowych ma na celu przekazanie administracjom podatkowym informacji o danej grupie oraz  kluczowych elementach jej polityki cen transferowych.

Kiedy występuje brak obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych?

Grupowa dokumentacja cen transferowych, inaczej dokumentacja master file nie musi być sporządzana lub dołączana, gdy przesłanki artykułów 11p ustawy CIT oraz w art. 23zb ustawy PIT, nie występują łącznie. Te przesłanki determinujące to:

  • konsolidacja podmiotu powiązanego metodą pełną lub proporcjonalną,
  • obowiązek podmiotu do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • przynależność podmiotu do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • wysokość skonsolidowanych przychodów tej grupy w poprzednim roku obrotowym przekracza kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

W przepisach ustaw o CIT i PIT nie ma mowy o obowiązku dokumentowania braku przesłanek do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Jednak trzeba pamiętać, że każdy podmiot powinien z należytą starannością spełniać swoje obowiązki podatkowe, także dokumentacyjne. W razie wątpliwości co do istnienia obowiązku dokumentacyjnego należy podjąć wszelkie kroki do ustalenia stanu faktycznego, np. poprzez weryfikację wysokości przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy lub zwrócenie się o pomoc do specjalisty ds. cen transferowych.

Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. brzmieniem art. 11p ust. 1 ustawy CIT oraz art. 23zb ust. 1 ustawy PIT, obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych, zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Od nowego roku dokumentacja cen transferowych w spółkach, w tym komandytowych będzie zmierzała do redukcji niektórych obowiązków.